Haberler

Geri

Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına ilişkin kılavuz

2020-02-04

 

Bilindiği üzere hekimlik Hipokrates’ten bu yana etik değerleri ile birlikte var olan bir meslektir. Ancak, sağlığın ticarileşmesindeki artışla birlikte, sağlıkta tanıtım etkinliklerinde, özellikle sosyal medya ortamlarında, zaman zaman meslek etiğine aykırı tutumlar alındığı görülmektedir. Bu durum hasta-hekim ilişkisini ve mesleğimizin saygınlığını zedelemektedir.

Uygunsuz tanıtımlar ve reklam hastaların geçerliliği kanıtlanmış ve bilimsel tıbbi bilgilere tarafsız bir biçimde ulaşma hakkını, daha geniş bir ifade ile sağlık eğitimi alma hakkını da olumsuz olarak etkilemektedir.

            Sağlıkta tanıtıma ve reklam yasaklarına ilişkin yasal mevzuata göre hekimlerin reklam yapmaları yasaklanmıştır. Örneğin, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesi “İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur.” denilmektedir.

            6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 1. maddesinde Türk Tabipleri Birliği ve bağlı tabip odalarına; “Tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak…”, aynı kanunun 28. maddesinde ise tabip odalarına “… yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını önlemek” görevi verilmektedir.

            Türk Tabipleri Birliği’nin 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”da hekimlerin sosyal medyadaki tanıtımlarıyla ilgili kurallar ortaya konulmuştur (ek 1).

            Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 17 Kasım 2019 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde İstanbul’da birlikte düzenlediği ve Sağlık Bakanlığı’ndan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden, tabip odalarından, uzmanlık derneklerinden 102 hekim ve izleyicinin katıldığı ‘Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri-Sınırlar’ başlıklı sempozyumda konunun önemi bir kez daha tartışılmış, sempozyumun kararlılık bildirgesinde bir eylem planı oluşturulmuştur (ek 2).

 

Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz (Ek-1)

 

'Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri-Sınırlar'  Kararlılık Bildirgesi  (Ek-2)

 

Diğer Fotoğraflar