Haberler

Geri

İşyeri hekimlerine ilişkin bilgiler Türk Tabipleri Birliği’nden gizlenemez!

2020-10-16

Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın, işyeri hekimleriyle ilgili bilgileri Türk Tabipleri Birliğiyle paylaşmaktan kaçındığı

işlem Mahkeme Kararıyla iptal edildi.

İlk olarak 2017 yılında yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi

tarafından, işyeri hekimlerinin odaya üye olması zorunluluğuna işaret edilerek bu bilgilerin Türk Tabipleri Birliğiyle

paylaşılması gerektiğine karar vermişti. (İlgili haber için tıklayınız…)

Bu Mahkeme Kararı üzerine işyeri hekimlerinin bilgilerini Türk Tabipleri Birliği ile paylaşan Bakanlık, söz konusu

bilgilerin güncel halinin istendiği 2019 yılındaki başvuruya ise olumlu yanıt vermemiştir.

Bunun üzerine, yeniden açılan davada Ankara 3.İdare Mahkemesi, bir kez daha,

“…işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlere ait bilgilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde bulunduğu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 7'nci maddesinin

mesleğini serbest olarak icra eden tabiplerin il veya bölge tabip odasına üye olma yükümlülüğünün bulunduğuna

ilişkin açık hükmü karşısında istenilen bilgilerin "açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına,

şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi" niteliğinde olmadığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı dördüncü bölümündeki bilgi

edinme hakkı kapsamı dışında tutulan diğer bilgi ve belgeler kapsamında da yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca işyerlerinde yetkilendirilen iş yeri hekimlerinin

yetkilendirme bilgilerinin davacı odayla paylaşılmamasına yönelik işlemde hukuki isabet görülmemiştir.” 

gerekçesiyle  işyeri hekimlerinin yetkilendirme bilgilerinin Türk Tabipleri Birliğiyle paylaşılması gerektiğine karar

vermiştir. Mahkeme Kararı için tıklayınız…

Söz konusu Mahkeme Kararının gereğinin yerine getirilmesi için Bakanlığa gerekli başvuru yapılmıştır.

Diğer Fotoğraflar