Haberler

Geri

SAMSUN TABİP ODASI BİRİM TEMSİLCİLİKLERİ KURULU YÖNERGESİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

2020-08-26

Amaç, Kapsam ve Dayanak:

 

Madde 1:

Samsun doktor sayısı olarak Türkiye’de 10.sıradadır. Samsun Tabip Odası (STO) merkezi yapılanmasında esas olarak yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu bulunmaktadır. Hekimler, her türlü mesleki sorunlarında STO ile iletişimde güçlük çektiklerinden yakınmaktadırlar. Diğer yandan, hekimlerin büyük çoğunluğunun STO’nun çalışmalarından ve ürettiği hizmetlerden yeterince haberdar olmadığı anlaşılmaktadır.

 

STO’nun her türlü faaliyeti emek-yoğun faaliyetler olup bunlar için meslektaşlarımızın katkısına ihtiyaç duyulmaktadır. STO yönetimi hekimlerin STO ile daha yakın ve sık temas içerisinde olmalarını, faaliyetlerde görev almalarını beklemektedir. Böylelikle STO faaliyetleri daha geniş tabanda demokratik katılımla gerçekleşecektir.

 

6023 Sayılı Yasanın 28. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Tabip Odası Yönetim Kurulları lüzum görülecek yerlerde belirtilecek görevler dairesinde temsilciler tayin eder.

 

Bu yönerge hükümlerine göre oluşturulacak ve yürütülecek Birim Temsilciliği Sistemi ile STO yönetimi ile üyelerin iletişimini ve her türlü işbirliğini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

 

Tanımlar:

 

Madde 2: Bu yönergede sözü edilen;

 

Oda; Samsun Tabip Odası’nı,

 

Yönetim Kurulu; Oda yönetim kurulunu,

 

Üye; Oda üyesini,

 

Birim; Samsun ili sınırları içerisinde ve her birisi yönetim kurulunca belirlenen; bir hastaneyi veya bir hastanenin bölümlerini, bir aile sağlığı merkezleri grubunu, bir toplum sağlığı merkezini, bir toplum sağlığı merkezleri grubunu, bir sağlık merkezini, bir sağlık merkezi bölümünü, veya benzer görev yapan belirli sayıda hekimin dağınık olarak bulunduğu bir coğrafi bölgeyi,

 

Birim Temsilcisi; Birimde çalışan Oda üyesi hekimler tarafından seçilmiş ve Oda yönetim kurulu tarafından atanmış meslektaşı ifade eder. Seçim yapılamayan durumlarda ve birimlerde ATO Yönetim Kurulu uygun sayıda temsilci atayabilir.

 

Birim oluşturma:

 

Madde 3: Yönetim Kurulu, birimin bulunduğu yerin fiziki, coğrafi durumunu, hekimlerin alandaki dağılımını, birimde çalışan hekimlerin görevleri bakımından ortak özelliklerini, birim bir hastanede bulunuyorsa, hastanenin kliniklerinin fiziki özelliklerini gözeterek, her 50 üye için bir, 50’ den sonra her 30 üye için 1 hekim daha birim temsilcisi olarak seçilir.

 

Birinci basamak sağlık kuruluşları için her Sağlık Grup Başkanlığı bir birim olarak kabul edilir.

 

Birim Temsilcisi Seçimi ve Ataması:

 

Madde 4: - İşyerinde en az bir hafta öncesinden afişlerle, elektronik posta ve diğer yöntemlerle duyurulmak suretiyle, ve seçim gününden 24 saat öncesine dek Oda’ya dilekçe, faks ya da elektronik posta ile başvuran üyeler arasından, o birimde çalışan üyelerin gizli oyuyla seçilir. Adaylar en geç seçim günü birimlerde ilan edilir.  Seçilenler yönetim kurulu kararıyla atanırlar.

 

Birimlerin talebi ya da Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda, seçim yapılmadan gönüllüler içinden Yönetim Kurulu tarafından atama yoluyla birim temsilcileri belirlenebilir.

 

Birimde –eğer varsa- büyük kongre delegeleri doğal temsilci sayılır ve birim temsilcilerine eklenir.

 

Samsun Tabip Odası Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri doğal temsilci sayılır ve birim temsilcilerine eklenir.

 

Seçimli genel kurulların yapıldığı yıllarda, Oda seçimini izleyen 45 gün içerisinde Birim Temsilcisi atamaları tamamlanır.

 

Birim Temsilcisi görevinden boşalma durumunda 45 gün içerisinde seçimle ya da Yönetim Kurulu ataması ile yenisi belirlenir.

 

Birim Temsilcisi görevi bir sonraki seçimli genel kuruldan önceki akşam sona erer.

 

Birim Temsilcileri Kurulunun Oluşturulması ve Divan:

 

Madde 5: Birim Temsilcileri Kurulu (BTK) il içerisindeki bütün Birim Temsilcilerinden oluşur.

 

Madde 6: BTK ilk toplantısında 3 kişiden oluşan bir divan, divan da kendi arasından bir başkan ve iki sekreter seçer.

 

Divandan boşalma durumunda, boşalan üyelikler için ilk toplantıda yeniden seçim yapılır.

 

BTK Divanı toplantıların gündemini belirler, toplantıları yönetir, alınan kararların takibini yapar. Divan tarafından tutulan karar ve görüşler yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu’na iletilir.

 

BTK kararları basit çoğunluk usulü ile alınır. Bunlar tavsiye kararları olup, Yönetim Kurulu için bağlayıcı değil, yol göstericidir.

 

Yönetim Kurulu; bu kararları kendi görüşüyle birlikte Oda’nın yayın organlarında yayınlar ve birimlerdeki panolarda asılmasını sağlar.

 

BTK toplantıları isteyen tüm hekimlere açıktır. Ancak oylamaya yalnızca Birim Temsilcileri katılabilir.

 

Madde 7: Olağan toplantılar her iki ayda bir, ayın ilk Pazartesi günleri yapılır. Olağanüstü toplantılar ise BTK Toplantılarında karar alınması ile, veya divanın çağrısı ile, veya BTK üyelerinin 1/3’ünün çağrısı ile yapılır.

 

Yönetim Kurulu gerek gördüğünde birimleri Özel Hastaneler, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri vb. şekilde gruplandırılarak özel BTK toplantıları yapabilir.

 

Madde 8: Toplantının gündemi Divan tarafından üyelerin önerileri de dikkate alınarak hazırlanır. Toplantıda ek gündem önerisi yapılabilir, gündem üzerinde yalnızca BTK üyelerinin söz hakkı bulunur. Gündem maddeleri öneriyi getiren üyenin veya divanın sunuşları ile tartışmaya açılır. BTK kararları gerek görülürse açık veya kapalı oylama yöntemi ile alınır.

 

BTK görevi bir sonraki seçimli genel kuruldan önceki akşam sona erer.

 

Birim Temsilcilerinin Görevleri, Hakları ve Üyelikten Düşürülme Şartları:

 

Madde 9: Birim temsilcilerinin hakları ve görevleri şunlardır:

 

-Birimlerdeki hekimlerin muhatap olduğu herhangi bir haksız uygulamada ilk başvuru yeri görevini görmek, bunları hemen Yönetim Kurulu’na ve ilk toplantıda gündeme alınmak üzere BTK divanına iletmek,

 

- Birimlerde hekimlerle düzenli toplantılar (en az iki ayda bir) yaparak birimdeki üyelerin mesleki sorunlarını ve sorunlara çözüm önerilerini kurum yöneticilerine ve Oda’ya iletmek, gerektiğinde BTK toplantılarına getirmek,

 

- Samsun’daki ve Türkiye’deki sağlık ortamıyla ilgili Oda politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmak,

 

- Oda faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirmek,

 

- Birimdeki bütün hekimleri Oda’ya üye yapmak için çalışmak,

 

- Birimdeki üyelerin güncel iletişim adreslerini bir kereliğine toplamak,

 

- Üye aidatlarının toplanması için çalışmak.

 

Madde 10: Birim Temsilcilerinin üyeliklerinin sonlandırılması:

 

- Bir Birim Temsilcisi’nin mazeret bildirmeksizin üst üste iki kez BTK Toplantısına katılmaması durumunda divan tarafından üyeliğin sona erdirilme talebi BTK oyuna sunulur. Oylamada “üyeliğin sona erdirilmesi talebi” çıkar ise, bu talep divan tarafından Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir. Yönetim Kurulu BTK kararını onaylar ve ilgilinin Birim Temsilciliği sona erer.

 

- Onur Kurulu kararları ile disiplin cezası kesinleşmiş üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir.

 

Birim bölme, birleştirme, yeniden yapılandırma veya kapama:

 

Madde 11: Yönetim kurulu, değişen hekim dağılımı, hastane veya merkezlerdeki fiziksel veya işlevsel değişiklikler, yeni hastane veya merkezler açılması gibi nedenlerle birim oluşturma için belirlenmiş sayıyı gözeterek; tamamen yeni birimler oluşturabilir, mevcut birimleri bölerek veya birleştirerek yeni birimler oluşturabilir, birimleri kapatabilir. Böylece yapısal değişikliğe uğramış birimlerdeki Birim Temsilcisi görevi sona erer. Bölerek veya birleştirerek de olsa, her tanımlanmış yeni birim için Birim Temsilcisi seçimi 45 gün içerisinde bu yönerge hükümlerine göre yapılır.

 

Birim Temsilcisi Yeri:

 

Madde 12: BTK üyelerinin çalıştığı birimlerdeki temsilcilik çalışmalarının yürütüldüğü ortama “Birim Temsilcisi Yeri” (BTY) denir. Bu yer 6023 Sayılı Yasaya bağlı olarak yürürlükte olan yönerge gereği ilgili birimden resmen istenerek bir pano ile birlikte olmak üzere temin edilir. Birden fazla birimin bulunduğu hastane veya merkezlerde en az bir, ihtiyaç duyulması halinde birden fazla oda temin edilir.

 

BTY Oda çalışmalarını hekimlere daha iyi yansıtmak ve temsilci hekim kaynaşmasını sağlamak için kullanılır.

 

Aynı hastanede çalışan birim temsilcileri kendi aralarından sekreter seçerler. Birim toplantılarının düzenlenmesinden, yürütülmesinden, karar defterinin tutulmasından ve panonun düzeninden sekreter sorumludur.

Diğer Fotoğraflar