Haberler

Geri

23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi

2017-12-13

23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından Ankara Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 09 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi. 
 

Ülkedeki sağlık sistemi, uzmanlık eğitimi, uzmanlık dernekleri ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar uzmanlık eğitiminin bileşenleriyle tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi. Kurultaya, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili çeşitli kurumların temsilcileri katılarak görüş alışverişinde bulundu.
 

Kurultayın açılış konuşmalarını TTB-UDEK Başkanı Doç. Dr. Orhan Odabaşı, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Önal ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel yaptı. Konuşmaların ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Umut Akyol ve Dr. Benan Koyuncu’nun üstlendiği, Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmacı olduğu “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi” başlıklı konferansa geçildi.
 

Konferansın ardından;
 

İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu ile Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ali Özyurt, Dr. Bülent Önal, Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Ertan Yılmaz ve Dr. Emel Bayrak kolaylaştırıcılığında “Eşdeğer İlaç, Fitoterapi”,
 

Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu, Dr. Orhan Odabaşı ve Dr. İskender Sayek kolaylaştırıcılığında “2018 öncesi STE / SMG Akreditasyon”,
 

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu, Dr. Melda Pelin Yargıç, Dr. Çağdaş Balcı ve Dr. Süleyman Koyunsever kolaylaştırıcılığında “Uzmanlık Eğitimimiz, emeğimiz, iş güvencemiz, şiddet, uykusuzluk, angarya",
 

ATUB, TTB temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri Çalışma Grubu, Dr. Umut Akyol ve Dr. Bülent Atila kolaylaştırıcılığında, Etik Hekimlik Uygulamaları Çalışma Grubu, Dr. Naki Bulut ve Dr. Meram Can Saka kolaylaştırıcılığında “Etik Boyutu ile Hekimlik Uygulamaları”,
 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, Dr. Hasan Ogan ve Dr. Özlem Azap kolaylaştırıcılığında “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” başlıklarında çalışma grubu toplantıları yapıldı.
 

Çalışma Grubu toplantılarının ardından “Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Şehir Hastanelerinin Tıpta Uzmanlık Eğitimine Etkileri” başlıklı panel Dr. Mine Önal ile Dr. Alican Bahadır yönetiminde gerçekleştirildi. Panelde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Cavit Işık Yavuz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Dr. Onur Karahanoğulları ve Türk Radyoloji Derneği temsilcisi Dr. Muzaffer Başak konuşmacı olarak yer aldı.
 

TTB-UDEK üyesi derneklerin “İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı oturumda ise oturum başkanlığını Dr. Orhan Odabaşı ile Dr. Fırat Erkmen yaptılar.
 

Kurultay, çalışma grubu toplantılarında ele alınan başlıkların ve ortaya konan yol haritalarının paylaşımıyla sona erdi.

Diğer Fotoğraflar