Haberler

Geri

Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu

2018-03-07

Danıştay 15. Daire tarafından verilen Karar’da, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulma Sürecinde Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ile Anayasal kurallara da atıf yapılarak kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekildikten sonra; Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulduğu ifade edilmiştir. Bu durumda, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’te yürütmesi durdurulan kurallara atıfla işlem yapılmasının hukuka uygun olmadığı saptaması yapılmış ve Yönetmeliğin hastaların kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin kuralının hukuka açıkça aykırı olduğu belirlenerek yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 

Bu Kararla, genel olarak sağlık hizmetlerindeki hasta bilgilerinin paylaşımında olduğu gibi sağlık turizminde yurtdışından gelen hastaların bilgilerinin paylaşımında da ulusal ve uluslar arası mevzuatın kurallarına uyulması,  bu alandaki düzenleyici işlemlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun incelemesinden geçmesinin zorunlu olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.
 

Diğer yandan, Yönetmeliğin dava konusu diğer düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir. Türk Tabipleri Birliği, Kararın, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmının kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kurulunda itirazda bulunmuştur.
 

Diğer Fotoğraflar