Haberler

Geri

Referandum Süreci Sağlıklı Yürümüyor.

2017-02-21

İçinde bulunduğumuz referandum sürecine dair pek çok kesimden Samsun Tabip Odası olarak kararımızın ne olduğuna dair sorular alınmakta yine pek çok kesim tarafından konuya ilişkin odamızın tutum ve davranışı merakla izlenmektedir.
Öncelikle günümüzde gelişmiş ülkelerde yönetim sistemlerinin daha fazla katılım ve demokrasiye yöneldiğinisöylememiz gerekiyor. Ve yine gelişmiş ülkelerde bu yolla bireyin yönetimlere katılımının ve etkisinin süreklileştirildiği, böylelikle demokrasinin gelişip yönetimlerin daha sağlıklı bir işleyişe eriştiğini gözlemleyebiliyoruz.
Yönetimlerle toplumu seçimler dışında bir araya getiren ve biryönüyle katılımcı demokrasinin aracı kurumları olan organizasyonlar ise bugün var olduğu şekliyle demokratik kitle örgütleridir.
Günümüzde ülkeler,  katılımcı demokrasiyle güçlenir, saygın konuma gelirken, yönetimlerin, karar mekanizmalarının daraltıldığı nihayetinde tekliğe gidildiği ülkelerde bunun tam tersini görmekteyiz.
Takdir edersiniz ki ikinci seçenekte bizler gibi katılımcı demokrasinin aracı kurumlara yer olmayacaktır.
Anayasa değişiklik teklifinin niteliğine geçmeden önce bu değişikliğin Samsun Tabip Odası gibi diğer bütün demokratik kitle örgütlerinin var olma gerekçesini ortadan kaldırdığını,seçimden seçime oy kullanmamız dışında işlevimizi tamamen yitirmemiz anlamına geldiğini söylememiz gerekiyor.
Kısacası, referandum süreci ,bu bakış açısıyla, bizim gibi pek çok demokratik kitle örgütü  için “olmak yada olmamak…” anlamı taşıyan kaygılı bir süreç haline gelmiştir.
Diğer taraftan bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, bu değişikliğin ” Toplumun bilgisinden uzak tutulduğu, Mecliste tartışılması engellenmiş bir Anayasa değişikliği ile karşı karşıya kaldığımız tespiti yapılmış,Anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle, evrensel hukukun ve demokratik ilkelerin temel yaklaşımı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılıp yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanacağı, insan hak ve özgürlük alanları daha da daraltılarak demokrasiden tümüyle uzaklaşılacağı, ülkemizin her alandaki sorunlarının ağırlaşacağı nihayetinde sınırsız yetkilerle donatılmış, denetim mekanizmaları yok denecek kadar az olan bir gücün, tek bir kişide toplanmasınınsağlayacağı, diğer taraftan Anayasa değişikliğiyle ilgili Meclisoylamalarının gizli oy, açık sayım ilkesinin ihlal edilerek yapıldığı, hükümetin giderek yetkisini genişlettiği ve muhalefeti baskı altına aldığı söylenmiş  ve  OHAL rejiminde halkın onayına sunulacak olan Anayasa değişikliği teklifinin meşru olmadığı vurgulanmıştır.
Toplumuzun pek çok kesiminde Türk Tabipleri Birliği’nin hassiyetlerine yakın yaygın endişeler olduğu halde, anayasa teklifini gündeme taşıyanlar, siyasal iktidar başta olmak üzere rasyonel bir değerlendirme yapamamakta ve ikna edici olamamaktadır.
Böylelikle geleceğimiz açısından hayati sayılabilecek bir referandum süreci daha “Evet” ve “Hayır” arasına sıkışmış basitlikte götürülmek istenmektedir.
Samsun Tabip Odası olarak bu gidişin sağlıklı bir gidiş olmadığını sonucunun da tabi olarak sağlıklı olamayacağı düşüncesindeyiz. Toplumun farklı kesimleriyle vatandaşlarımızla sürekli iletişim içinde olan bizler yapılacak değişikliklerle ilgili toplumun bilgilendirmesinin yapılmadığını, konuyu biraz fazla soran sorgulayanların da adeta geçiştirildiğine üzülerek şahit oluyoruz. Bu bağlamda referandum sürecinde elimizden geldiğince yurttaşlarımızla birlikte olmaya, onlara destek vermeye kendimizi sorumlu ve zorunlu hissediyoruz.
Biz son kararımızı vatandaşlarımızla görüşerek, onlarla karşılıklı istişare içinde vereceğiz. Böylesine bir ortam ve süreçte bunun sorumluluğumuz ve görevimiz olduğuna inanıyoruz.
Toplum olarak ihtiyacımız; gücün tek bir kişi ya da merkezde toplanmadığı, en geniş şekliyle halkla paylaşıldığı, denetime açık, şeffaf ve toplumsal eşitliği esas alan laik, demokratik bir sosyal hukuk devletinin çerçevesini oluşturan bir Anayasa’dır.
Saygı ve Sevgilerimizle.

SAMSUN TABİP ODASI

 

Diğer Fotoğraflar