Haberler

Geri

TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı

2017-12-04

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 30 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında “Yasadan Kültüre” temasıyla, Adana’da gerçekleştirildi.
 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen kongreye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi (MK) üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Nevruz Gürceğiz, TTB Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ile oda yöneticilerinin yanı sıra değişik illerden çok sayıda hekim katıldı.
 

“6331 Sayılı İSG Kanununun Uygulama Sonuçları” konulu açılış panelinde TTB adına MK üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp bir sunum yaptı.
 

Dr. Gökalp sunumunda, insan sağlığının, insanın yaşamı ve çalışma koşulları ile doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Gökalp, çalışma koşulları ve ortamının insan sağlığını psikolojik, sosyal, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk etmenleri ile etkileyebilme potansiyeli taşıdığını belirtti.
 

TTB olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanına 1987 yılından bu yana müdahil olduklarını ve TTB’nin bu alanda çok büyük bir birikiminin olduğunu belirten Gökalp, bu büyük birikime rağmen 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı Yasanın olgunlaşma sürecinde yaptıkları öneri ve katkıların göz ardı edildiğini ifade etti.
 

Dr. Gökalp, 6331 Sayılı Yasa çıkarıldıktan sonra alanda uygulama sorunlarının devam ettiğini belirterek, SGK ve İSİG Meclisi verilerine göre de 6331 Sayılı Yasanın beklenen başarıyı göstermediğini kaydetti. Yine bu verilere göre iş kazalarının sayısının arttığına, meslek hastalıklarının tespit ve tanı önündeki engellerin sürdüğüne değinen Gökalp, bu başarısızlığın temel nedeninin, 6331 Sayılı Yasanın insan ve işçi sağlığı odaklı olmaması ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerinin ticarileştirilmesi olduğunu söyledi. 
 

Gökalp, işyeri hekimi eğitimleri yapma yetkisini özel eğitim kurumlarına veren 6331 Sayılı Yasadan önce TTB olarak yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:
 

30 binin üzerinde işyeri hekimi (A ve B Sertifikalı) yetiştirdik, (en son 2009’da koordine ettiğimiz işyeri hekimleri eğitiminde 19 üniversite ile protokol yaptık)
Staj uygulamalarını organize ettik,
Yazılı ve görsel eğitim materyalleri/broşürler hazırladık,
İşçi eğitimleri için materyaller hazırladık,
İşe giriş/periyodik muayene, değerlendirme, iş kazası bildirimi, kronik hastalık takipleri ve meslek hastalıkları formaları gibi sayısız materyaller sunduk,
İşyeri hekimlerinin özlük haklarını koruyan sözleşmeler düzenledik,
İşyeri hekimliğinde kayıt dışı istihdamla/eksik bildirimle mücadele ettik,
Hekimlerin mesleki bağımsızlıklarını korumaya çalıştık.
Gökalp, TTB'nin bu alanda halen süren belli başlı faaliyetlerini de şöyle aktardı:
 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve tabip odalarımızın komisyon faaliyetleri
BEK (İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim Eğitim Kurulu) koordinatörlüğünde İşyeri Hekimi İleri Modül Eğitimleri
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
Yıllık İşyeri Hekimleri Asgari Ücret Tarifesi hazırlama faaliyetleri
İşçi Eğitimleri için materyalleri hazırlama faaliyetleri
Dr. Gökalp; alandaki sorunların ancak, insana ve işçiye odaklanan bir ulusal işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasına sahip olma ve işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerine “maliyet unsuru” olarak değil  de “tasarruf edilmemesi” gereken temel bir alan olarak bakılmasıyla çözülebileceğini belirterek konuşmasını bitirdi.
 

Kongrede TTB ve Adana Tabip Odası adına bir stand açıldı. Kongrenin sonraki oturumlarında TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu; “Dilovası-İşyerlerinin Yarattığı Çevre Kirliliğinin Çalışanlara ve Çevreye Etkileri”, TTB MSG Editörü Dr. Celal Emiroğlu; “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Toplumsal Boyutu”, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütmesi Üyesi Dr. İsmail Bulca; “İSİG Profesyonelleri ve OSGB” ve Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Dr. M. Can Eren; “Göçmen İşçilerin İSG sorunları” konusunda sunum yaptılar.  
 

Kongre hakkında ayrıntılı bilgiye http://www.isgkongresi.org/ bağlantısından ulaşılabilir.

Diğer Fotoğraflar