Haberler

Geri

Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek

2017-10-05

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bilirkişilik temel eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı’ndan eğitim izni almış olup hazırlık çalışmalarını yürütmektedir.
 

Bilindiği gibi adalet hizmetlerinin adil ve objektif olarak verilebilmesinde bilirkişilik hizmetleri özel bir öneme sahiptir. TTB,  özel olarak tıp ve sağlık alanındaki bilirkişilik hizmetlerinin bilimsel kanıtlara dayalı ve objektif olarak verilebilmesinin öneminin farkındadır. Bu nedenle konuya yalnızca bir eğitim süreci olarak bakmamakta; sürecin adalet hizmetlerine yapacağı katkıyı gözeterek özel bir ilgi göstermekte ve içinde yer almaktadır.     
 

Hatırlanacağı gibi öteden beri yer aldığımız çalışma sürecini ve görüşlerimizi daha önceki aşamalarda internet sayfamızdan paylaşmıştık. Özetle;
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu tarafından 29 Mart 2016 günü Birliği’mize Bilirkişilik Kanun Tasarısı gönderilmiş, Odalarımız ve Tıpta Uzmanlık Dernekleri tarafından iletilen görüşler ışığında Adalet Komisyonu görüşmeleri sırasında TTB temsilcisi tarafından komisyon üyelerine yaklaşımlarımız aktarılmıştır.
 

Bilirkişilik Kanun Tasarısı'na ilişkin TTB görüşü
 

Bilirkişilik Kanunu 6754 sayı ile kabul edilerek 24.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun 5. Maddesi uyarınca bilirkişilik hizmetleri ile ilgili konularda görüş vermek üzere oluşturulan Bilirkişilik Danışma Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği bir temsilcisi ile yer almaktadır.
 

Kanun esas olarak; bölgelerde oluşturulacak listelere kayıtlı, bilirkişilik temel eğitimi almış, alanında uzman olan kişilerden bilirkişi görevlendirilmesini öngörmektedir. Bilirkişi listesinde yer almayan ve bilirkişilik temel eğitimi almamış olan kişilerin bilirkişilik yapabilmeleri çok istisnai durumlar dışında olanaklı bulunmamaktadır.
 

Adalet Bakanlığı tarafından Kanun uyarınca bir yönetmelik taslağı hazırlanmış, değerlendirme için gönderilmiş, Türk Tabipleri Birliği taslağa ilişkin yazılı ve sözlü görüşlerini iletmiştir. 3 Ağustos2017 günlü Resmi Gazetede Bilirkişilik Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
 

Bilirkişilik Yönetmelik Taslağı'na ilişkin TTB görüşü
 

Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yürütülmekte olan bilirkişilik alt uzmanlık alanlarının belirlenmesi çalışmalarına yönelik olarak da TTB yazılı ve sözlü görüşlerini  Danışma Kurulu üyesi olarak aktarmaktadır. 
 

Alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine ilişkin TTB görüşü
 

Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca  bilirkişilik temel eğitiminin üniversiteler ve Danışma Kurulu üyesi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri tarafından yürütülmesi esası benimsenmiştir. Birliğimiz tarafından  Bilirkişilik Temel Eğitimi İzni gereklilikleri yerine getirilerek Adalet Bakanlığından eğitim izni alınmıştır.
 

Bilirkişilik temel eğitimlerinde, teorik eğitimin yanında tıp ve sağlık alanına ilişkin özelleşmiş  uygulama becerisini kazandırmayı  hedeflemekteyiz. Bu sürecin farklı uzmanlık alanlarının gerekliliklerini de dikkate alacak biçimde Birliğimiz tarafından İlgili Odalarımız ve Uzmanlık Dernekleri ile işbirliği içinde yürütülmesi planlanmaktadır. Eğitim müfredatı ve organizasyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanmasını takiben başvurular ve diğer konular için gerekli bilgiler paylaşılacaktır.
 

Saygılarımızla.
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
 

Bilirkişilik Temel Eğitimleri Koordinatörlüğü

Diğer Fotoğraflar