Kadın Hekimlik

Geri

2020-2022 DÖNEMİ SAMSUN TABİP ODASI KADIN HEKİMLİK KOMİSYONU

Yürütme Kurulu

Dr. Gülay Oğuz (Başkan)

Dr. Birsen Kocamanoğlu

Dr. Neslihan Yağmur

Dr. Sema Aydoğdu

Dr. Şaziye Kundak

 

Amacı:

Samsun Tabip Odası’nın kadın hekimlik  alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek, tabip odalarında aktif olarak çalışan kadınların sayısını artırmak; kadınların ve kadın hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, toplumda kadın ve çocukların karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmak ve  bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak amacıyla,  Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu yönergesine uygun şekilde kurulmuştur.

Çalışma Alanları:

1.İyi hekimlik ortamı için mücadele vermek.
2- Kadın Hekimlerin sorunları (Kadın hekimlerin tabip odası çatısında çalışmalarının artırılması , mobing , şiddet vb)

3–  Toplumda kadın, çocuk sorunları ( toplumsal eşitsizlik, şiddet, istismar vb)

 

İşleyiş:
 
1. Samsun Tabip Odası’nda  çalışan gönüllü kadın üyelerinden oluşur. Gerektiğinde diğer üyelerden görüş alabilir.
2.Kadın Hekimlik Komisyonu iç işleyişinde özerk ancak Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
3. Kadın Hekimlik Komisyonu çalışma amaç ve kapsamında belirtilen konular doğrultusunda faaliyet gösterir.
4. Kadın Hekimlik Komisyonu yürütmesi, komisyon başkanı, yazmanı dâhil en az beş üyeden oluşur. Komisyonun uygun görmesi durumunda bu sayı dokuz üyeye kadar artırılabilir.